Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum laatste wijziging: APRIL 2021

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA TE NOEMEN DE “VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG VOORDAT U EEN PLATFORM VAN NIGHTTOWN GEBRUIKT.
Indien u in een van de onderstaande landen woont kunnen er aanvullende voorwaarden op u van toepassing zijn. Deze kunt u vinden onderaan deze Voorwaarden. Waar van toepassing tonen wij het land binnen de Voorwaarden. Voor zover deze aanvullende voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten hebben zij voorrang op de onderstaande Voorwaarden.
Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Colombia, Japan, Korea, Filipijnen en alle Europese landen (waaronder specifieke voorwaarden voor Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Polen en Zwitserland).
Welkom bij de NIGHTTOWN gemeenschap! U leest deze Voorwaarden omdat u gebruik maakt van een NIGHTTOWN website, digitale ervaring, social media platform, mobiele app, draagbare techniek, of een van onze andere producten of diensten, die alle deel uitmaken van NIGHTTOWN’s Platform (hierna te noemen het “Platform”). U kunt toegang verkrijgen tot het Platform via een computer, mobiele telefoon, tablet, console, of andere technologie, wat wij in deze Voorwaarden een “Apparaat” zullen noemen. De gebruikelijke tarieven en vergoedingen van uw provider zijn van toepassing op uw Apparaat.
Door middel van deze Voorwaarden komt een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en NIGHTTOWN en haar gelieerde ondernemingen (waarnaar wij kunnen verwijzen als “NIGHTTOWN,” “wij,” “ons,” of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van het Platform.

Een paar belangrijke punten:
• Onze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Sommige rechtsgebieden staan het eenzijdig aanbrengen van updates of wijzigingen in consumentenvoorwaarden niet toe, zodat deze paragraaf mogelijk niet op u van toepassing is. [Zie de voorwaarden voor Canada.] Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren. In geval een belangrijke wijziging wordt aangebracht zullen wij een mededeling op het Platform plaatsen of u een bericht toezenden. Wij vragen u om alle wijzigingen te lezen en indien u er niet mee kunt instemmen, het Platform niet langer te gebruiken. Wanneer u doorgaat ons Platform te gebruiken nadat wij u de wijzigingen hebben medegedeeld, wordt u geacht de geactualiseerde Voorwaarden te hebben geaccepteerd, behalve voor zover dit volgens toepasselijk recht verboden is.
• Verkoopvoorwaarden. Door het doen van een aankoop bij ons stemt u tevens in met de Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn in uw land of regio. [Zie de voorwaarden voor Hongarije].
• Privacybeleid. Ons Privacybeleid beschrijft de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens op het Platform en is van toepassing op uw gebruik van het Platform.
• Belangrijke mededeling voor amateursporters. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw deelname aan het Platform geen invloed heeft op uw geschiktheid als amateursporter. Wij verzoeken u om te controleren bij uw sportbond voor amateurs welke regels op u van toepassing zijn. NIGHTTOWN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van het Platform dat resulteert in uw ongeschiktheid als amateursporter.

1. BASISREGELS
GESCHIKTHEID. U komt uitsluitend in aanmerking voor het gebruiken van het Platform indien u meerderjarig bent in uw land of toestemming hebt van uw ouder of wettelijk voogd. In diverse landen kunnen er leeftijdsbeperkingen gelden voor bepaalde diensten van het Platform.
Regels voor registratie. Wanneer u zich registreert om een account bij ons aan te maken gelden de volgende regels:
• Wees eerlijk: Verstrek juiste en actuele registratiegegevens.
• Wees uzelf: Houd uw registratie persoonlijk. Registreer uzelf voor niet meer dan één NIGHTTOWN account; registreer geen NIGHTTOWN account namens iemand anders; en geef uw account niet door aan iemand anders.
• Wees veilig: Beveilig uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere inlogggevens en sta niemand anders toe om uw account te gebruiken.
• Wees verantwoordelijk: Stel NIGHTTOWN onmiddellijk op de hoogte van elk onbevoegd gebruik van uw NIGHTTOWN account. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via uw NIGHTTOWN account – met of zonder uw toestemming. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS NIGHTTOWN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE SCHADE OF ACTIVITEIT DAN OOK ALS GEVOLG VAN ONBEVOEGD GEBRUIK VAN UW ACCOUNT.

2. EIGENDOM VAN CONTENT
Met uitzondering van Gebruikerscontent (als hieronder gedefinieerd) is alle content op ons Platform – inclusief tekst, software, scripts, code, ontwerpen, graphics, foto's, geluiden, muziek, video’s, applicaties, interactieve functies, artikelen, nieuwsberichten, sketches, animaties, stickers, illustraties in het algemeen en alle andere content ("Content") – eigendom van NIGHTTOWN of anderen van wie wij Content in licentie hebben. Deze Content is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en andere wetten. NIGHTTOWN behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden omschreven staan.
• Alle merken, dienstmerken en handelsnamen (bijv. de naam NIGHTTOWN en de NIGHTTOWN logo’s) zijn eigendom van, geregistreerd door en/of in licentie gegeven door NIGHTTOWN. U verkrijgt geen licentie of welk eigendomsrecht dan ook op merken, dienstmerken en handelsnamen door uw toegang tot of gebruik van het Platform of de Content.
• U stemt ermee in om geen eigendomsaanduidingen te zullen wijzigen of te verwijderen van materiaal dat u downloadt of afdrukt van het Platform.
• Voor zover NIGHTTOWN instemt met het downloaden of gebruik van Content die auteursrechten of werken waarop auteursrecht kan worden gevestigd bevat, verleent NIGHTTOWN u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en intrekbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die auteursrechten of auteursrechtelijk beschermede werken, uitsluitend voor het beoogde doel daarvan, en uitsluitend zolang NIGHTTOWN die Content algemeen beschikbaar stelt aan het publiek. U verkrijgt geen eigendomsrechten op de Content (waaronder merkenrechten of andere intellectuele eigendom die de Content bevat) en alle Content is bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. NIGHTTOWN behoudt zich het recht voor om uw gebruik te controleren en om deze licentie of uw toegang tot de Content te allen tijde en om welke reden ook te wijzigen of in te trekken. NIGHTTOWN behoudt zich het recht voor om Content te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of met intellectuele eigendomsrechten van NIGHTTOWN. Het feit dat NIGHTTOWN u dit beperkte gebruik toestaat houdt geen afstand in van NIGHTTOWN's rechten op de Content.
• Buiten de specifieke gebruiksrechten die NIGHTTOWN aan u verleent in verband met het Platform stemt u ermee ingeen Content, waaronder Gebruikerscontent (tenzij het uw eigen Gebruikerscontent betreft die u rechtmatig op het Platform plaatst), te zullen gebruiken, kopiëren, bewerken, vertalen, vertonen, verspreiden, downloaden, verzenden, verkopen, er afgeleide werken van te maken, of op welke wijze dan ook te zullen exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIGHTTOWN. Onbevoegd gebruik van de Content kan een schending van auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten inhouden en kan leiden tot uw strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolging en oplegging van boetes aan u.

3. HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM
LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT. In sommige delen van het Platform mag u foto's, video's, reacties en andere content plaatsen, die wij “Gebruikerscontent” noemen. NIGHTTOWN is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent die anderen op het Platform plaatsen. Gebruikerscontent is eigendom van u of van degene die het gemaakt heeft, maar op het moment dat u Gebruikerscontent plaatst geeft u dit in licentie aan NIGHTTOWN op de hieronder beschreven wijze:
• U verklaart dat u het recht hebt op uw Gebruikerscontent te plaatsen, en u verleent NIGHTTOWN een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform, waaronder de gelijkenis van een persoon die in de Gebruikerscontent verschijnt, of concepten of ideeën die de Gebruikerscontent bevat, voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, te gebruiken, waaronder het recht om de Gebruikerscontent en/of de rechten hierop te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, te verspreiden en over te dragen. NIGHTTOWN kan, naar eigen goeddunken, Gebruikerscontent op elk moment verwijderen. [Zie de voorwaarden voor Argentinië, Colombia, België en Filipijnen.]
• U begrijpt dat verwijderde Gebruikerscontent kan achterblijven in de systemen van NIGHTTOWN en op het Platform voor zover uw Gebruikerscontent openbaar geplaatst is of gedeeld is met anderen die deze niet hebben verwijderd, tenzij u of de betreffende persoon verzoekt om verwijdering of afscherming van persoonsgegevens overeenkomstig toepasselijk recht.
LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN. U begrijpt dat de eventuele reacties, feedback of ideeën die u ons stuurt op niet-vertrouwelijke basis worden verstrekt en u verleent NIGHTTOWN hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde licentie om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten. [Zie de voorwaarden voor Colombia en België.]

4. GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIKERS
Wij zijn erg blij dat u bijdraagt aan de NIGHTTOWN gemeenschap. Hieronder staan een paar basisregels:
• Wees origineel. Plaats alleen Gebruikerscontent op het Platform wanneer u alle benodigde toestemmingen en rechten hebt om die Gebruikerscontent beschikbaar te maken, waaronder die van personen die verschijnen op of vermeld worden in uw Gebruikerscontent.
• Wees veilig.
o Doe niets dat NIGHTTOWN of haar gebruikers in welk gevaar dan ook kan brengen; dit omvat handelingen die de functionaliteit van het Platform kunnen verstoren, beschadigen, uitschakelen, manipuleren, overbelasten of beperken.
o Plaats geen Gebruikerscontent die softwarevirussen, programma's of andere computercode bevat, en omzeil of wijzig de software of beveiligingstechniek van het Platform niet.
o Gebruik geen datamining, robots, scraping of soortgelijke methodes voor het verzamelen van gegevens.
o Tenzij wij anders aangeven is ons Platform een openbare ruimte. Plaats geen persoonlijke informatie op het Platform, noch van uzelf noch van iemand anders.
o Wees persoonlijk.
 Plaats geen reclame, wervende of commerciële content op het Platform en accepteer geen betaling van een derde in ruil voor het verrichten van commerciële handelingen op het Platform.
 U mag geen persoonsgegevens verzamelen of werven van andere gebruikers van het Platform en u mag niet ongevraagd berichten versturen.
 Gebruik geen geautomatiseerde technologie in uw interactie met het Platform.
 Wees fatsoenlijk. Respecteer de gemeenschap en plaats geen Gebruikerscontent, link niet naar websites, en doe niets wat illegaal, misleidend, kwaadwillig, intimiderend, onjuist, discriminerend of anderszins verwerpelijk of ongepast is, of wat inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving. NIGHTTOWN heeft het recht, maar niet de verplichting, om Gebruikerscontent van te voren te screenen, te volgen of te verwijderen.
 Wees uzelf. U mag zich niet voordoen als een andere persoon of organisatie, inclusief sporters en werknemers van NIGHTTOWN.
 VEEL PLEZIER!

5. AUTEURSRECHTINBREUK
Alvorens een melding bij ons te doen vragen wij u om te overleggen met uw juridisch adviseur, aangezien er boetes kunnen staan op valse meldingen. NIGHTTOWN kan de accounts van Platformgebruikers beëindigen indien blijkt dat deze gebruikers inbreuk maken op de auteursrechten van derden.
Wanneer u meent dat uw werk onrechtmatig gekopieerd is naar het Platform, zodanig dat dit inbreuk oplevert, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken [Zie de voorwaarden voor Frankrijk]:
(1) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die bevoegd is te handelen namens hem/haar;
(2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
(3) een beschrijving van waar op het Platform de volgens u inbreukmakende content zich bevindt;
(4) een schriftelijke verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger, of de wet; en
(5) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed (afhankelijk van het toepasselijk recht), dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent namens de auteursrechthebbende te handelen.
Stuur klachten over auteursrechtinbreuk aan: nighttown@xs4all.nl

6. PARTNERS OP HET PLATFORM
NIGHTTOWN kan van tijd tot tijd doorlinken naar of samenwerken met websites van derden, sociale media-platforms, mobiele apps en andere producten en diensten (“Derden”). U kunt eventueel verbinding krijgen met deze Derden via het Platform, maar dat betekent niet dat NIGHTTOWN deze Derden of hun activiteiten goedkeurt, monitort of er enige zeggenschap over heeft. Deze activiteiten zijn gebonden aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Wij raden u aan om de sites, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Derden zorgvuldig te lezen. NIGHTTOWN is niet verantwoordelijk voor de content, het beleid en activiteiten van Derden en uw interactie met Derden is op uw eigen risico.

7. BELANGRIJKE DISCLAIMERS
FYSIEKE ACTIVITEIT. [Zie de voorwaarden voor Canada, Duitsland en Italië, want de volgende uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.] Het Platform kan onderwerpen bevatten die fysieke activiteit, voeding of algemeen welzijn promoten. Deze zijn uitsluitend bedoeld om u te informeren en niet als medisch advies of diensten, of voor doeleinden van diagnostiek of behandeling.
• Houd rekening met de risico's en raadpleeg uw arts voor u aan enige fysieke activiteit begint.
• Negeer nooit professioneel medisch advies en wacht niet om zulk advies in te roepen vanwege iets wat u op het Platform hebt gezien.
• VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS NIGHTTOWN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DOOR U OPGELOPEN LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE FUNCTIES OP HET PLATFORM.
INTERACTIES MET GEBRUIKERS. Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht zijn wij niet verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van het Platform of voor welke schade of gevaar dan ook die u kunt meemaken door deze interacties. [Zie de voorwaarden voor Italië.]
• Wees verantwoordelijk en neem voorzorgsmaatregelen wanneer u interactie hebt met andere gebruikers (waaronder gebruikers die u niet kent) op het Platform. Voordat u iemand anders persoonlijk ontmoet, overweeg eerst onderzoek te doen, een vriend mee te brengen, een openbare locatie te kiezen en iemand te laten weten waar u bent. NIGHTTOWN is niet verplicht om zich te mengen in geschillen tussen gebruikers, maar kan dit naar eigen keuze doen.
AFWIJZING VAN GARANTIE. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en verhaalsmogelijkheden toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor Australië, Canada en Duitsland.]
• Het Platform, de Content en de materialen en producten op dit Platform worden geleverd "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN". Wij doen geen enkele belofte van welke aard ook, waaronder over de juistheid, geschiktheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid of andere kenmerken van het Platform. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN IS NIGHTTOWN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE OP HET PLATFORM GEPLAATSTE GEBRUIKERSCONTENT.
• NIGHTTOWN garandeert niet dat het Platform ononderbroken of foutloos zal functioneren, dat eventuele gebreken verholpen zullen worden of dat het Platform vrij is van virussen of andere schadelijke zaken.
• Voor zover maximaal wettelijk toegestaan wijst NIGHTTOWN elke expliciete of impliciete garanties af met betrekking tot het Platform, Content, Gebruikerscontent of andere producten of diensten die u via het Platform kunt verkrijgen of waartoe u toegang kan krijgen, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van eigendom, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
• U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw Apparaat als gevolg van uw toegang tot het Platform, voor zover het toepasselijke recht niet anders bepaalt.
o Wij hopen dat u zult genieten en zoveel mogelijk zult profiteren van het Platform, maar we garanderen geen resultaten.

8. BEËINDIGING
NIGHTTOWN heeft het recht om elk NIGHTTOWN Platform, ledenprogramma, product of dienst op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen.
Met inachtneming van het toepasselijk recht kan NIGHTTOWN op elk moment en om welke reden dan ook uw account beëindigen of schorsen, uw profiel en uw Gebruikerscontent verwijderen, en uw gebruik van het gehele of een gedeelte van het Platform beperken zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van NIGHTTOWN leidt.
• U begrijpt en stemt ermee in dat bepaalde Gebruikerscontent van u, met name voor zover deze getoond wordt in een activiteitsfeed of op andere openbare plaatsen op het Platform, nog steeds in het openbaar kan blijven verschijnen nadat uw account is beëindigd. U hebt wel het recht om op verzoek uw Gebruikerscontent te laten verwijderen in overeenstemming met het toepasselijk recht.
• Deze Voorwaarden blijven van kracht ook nadat uw account beëindigd is of nadat u gestopt bent het Platform te gebruiken.

9. VRIJWARING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij willen graag dat u geniet van ons Platform, maar NIGHTTOWN moet zichzelf ook beschermen tegen eventuele schade die u kunt veroorzaken.
VRIJWARING EN ONTSLAG. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en rechtsmiddelen toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor Canada, Frankrijk en Italië.] U stemt ermee in om NIGHTTOWN, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (hierna te noemen de “NIGHTTOWN Partijen”) te vrijwaren tegen, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden en kosten,waaronder, zonder beperking, advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw Gebruikerscontent, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of jegens andere gebruikers van het Platform, of niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of de rechten van een derde. U, voor uzelf en namens uw erfgenamen, nalatenschap, verzekeraars, rechtsopvolgers en cessionarissen, vrijwaart en ontslaat hierbij de NIGHTTOWN Partijen volledig en voor altijd van alle vorderingen of rechtsgronden die u kunt hebben wegens schade die op enige wijze verbonden is met uw gebruik van het Platform.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en rechtsmiddelen toe, waardoor deze uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. [Zie de voorwaarden voor Canada, Frankrijk, Duitsland en Filipijnen.] GEEN VAN DE NIGHTTOWN PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE PRESTATIE VAN PRODUCTEN GEKOCHT VIA HET PLATFORM OF HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM (ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE) OF UIT HET BIJWONEN VAN EEN NIGHTTOWN-EVENEMENT OF EEN EVENEMENT VAN PARTNERS VAN NIGHTTOWN, OF GEBRUIKERSONTENT OF WELKE ANDERE ACTIVITEIT DAN OOK IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM, OOK INDIEN NIGHTTOWN OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U DRAAGT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID TEGEN NIGHTTOWN IN VERBAND MET SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT BESTAAT ERUIT DAT U OPHOUDT HET PLATFORM TE GEBRUIKEN. MOCHT NIGHTTOWN AANSPRAKELIJK BLIJKEN JEGENS U VOOR SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE CONTENT, DAN ZAL NIGHTTOWN'S AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT BLIJVEN TOT MAXIMAAL 100 EURO, OF 100 US DOLLAR INDIEN U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT.

10. MARKTPLAATSEN VOOR APPS: U erkent dat deze overeenkomst uitsluitend tussen u en NIGHTTOWN bestaat, en niet met de marktplaats voor apps waar u een NIGHTTOWN app hebt gedownload (voor iOS gebruikers is dat bijvoorbeeld de App Store van Apple Inc. en voor Android gebruikers is dat de Google Play store van Google Inc.).

11. GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN
Rechtskeuze/RechtsMACHT
Indien u in een van de onderstaande landen woont zijn er eventueel andere voorwaarden voor “Rechtskeuze/Rechtsmacht” op u van toepassing: Argentinië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Filipijnen, Polen, Zwitserland en alle ander Europese landen.
• U stemt ermee in dat dit Platform een passief platform is dat zich uitsluitend in Nederland bevindt en dat dit geen aanleiding kan geven tot persoonlijke rechtsmacht over NIGHTTOWN in andere rechtsgebieden dan Nederland.
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden, het Privacybeleid en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door het recht van Nederland, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980.
• Behalve wanneer dit volgens toepasselijk recht verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) per geval opgelost zullen worden zonder een beroep te doen op enige vorm van massaclaim en uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in Nederland.
• U stemt in met het afstand doen van alle weren van “gebrek aan persoonlijke rechtsmacht” en “ongeschikte rechtbank” met betrekking tot plaats en rechtsmacht van de bevoegde rechter in Nederland.
• Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, behalve voor zover het toepasselijk recht een langere periode vereist.
Elektronische mededelingen
• Door het Platform te gebruiken stemt u ermee in om bepaalde elektronische mededelingen van NIGHTTOWN te ontvangen, in overeenstemming met het toepasselijk recht.
• U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmaking of andere mededelingen die NIGHTTOWN u via elektronische weg toestuurt voldoen aan alle wettelijke vereisten voor mededelingen, waaronder het schriftelijkheidsvereiste voor dergelijke mededelingen.
Recht tot overdracht, Geen afstand van recht, Gevolgen van niet-afdwingbaarheid
• NIGHTTOWN kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden op elk moment aan een andere partij overdragen zonder kennisgeving aan u, tenzij kennisgeving aan u vereist is volgens toepasselijk recht, maar dit heeft geen invloed op uw rechten en onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.
• Indien NIGHTTOWN nalaat om aan te dringen op strikte nakoming van deze Voorwaarden of nalaat dit af te dwingen zal dit niet gelden als een afstand van een Voorwaarde of de rechten van NIGHTTOWN. Gebruikers dienen er altijd vanuit te gaan dat deze Voorwaarden van toepassing zijn.
• Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld, blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar.
Bedankt voor het lezen. Wij wensen u veel plezier in onze gemeenschap!

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN.
Wanneer u in een van de onderstaande landen woont, gelden deze aanvullende voorwaarden en in geval van tegenstrijdigheden in de Gebruiksvoorwaarden hebben deze aanvullende voorwaardendaarop voorrang.

ARGENTINIË
Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): De eerste paragraaf met bullet point onder het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende:
“U verleent NIGHTTOWN een niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform te tonen en te delen met andere Gebruikers, waaronder het recht om de Gebruikerscontent te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, en te distribueren.
Wij hebben deze rechten bijvoorbeeld nodig om uw Gebruikerscontent te kunnen kopiëren naar onze databases, in het correcte format te tonen op onze mobiele applicaties, en uw Gebruikerscontent te verzenden naar verkopers die namens NIGHTTOWN diensten verlenen.”
Artikel 11 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): Dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden, het Privacybeleid en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door het recht van Argentinië.”

AUSTRALIË
Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “AFWIJZING VAN GARANTIE” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende:
“Het Platform, de Content en het materiaal en de producten op dit Platform brengen echter bepaalde garanties met zich mee die niet kunnen worden uitgesloten ten behoeve van Australische consumenten ingevolge het Australische consumentenrecht (“ACL”), waaronder garanties dat de producten van acceptabele kwaliteit zijn en geschikt voor een bepaald doel. Niets in deze Voorwaarden zal worden uitgelegd, toegepast of leiden tot de uitsluiting, beperking of wijziging van enige voorwaarde, garantie, recht, of rechtsmiddel dat geïmpliceerd wordt door het ACL en dat niet bij wet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd, ook indien enige andere bepaling in deze Voorwaarden zou suggereren dat dit wel kan.”

BRAZILIË
Artikel 11 (GESCHILLEN/BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende:
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden, het Privacybeleid en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door het recht van Brazilië, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980.
• Behalve wanneer dit verboden is, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) per geval opgelost zullen worden zonder een beroep te doen op enige vorm van massaclaim en uitsluitend in Brazilië.”

CANADA
Inleidende alinea:
Het artikel getiteld “Onze Voorwaarden kunnen gewijzigd worden” wordt als volgt genuanceerd:
“(a) NIGHTTOWN is verplicht om u, ten minste 30 dagen voordat de wijziging ingaat, een schriftelijke kennisgeving die duidelijk en leesbaar is opgesteld te zenden, met daarin de tekst van de nieuwe bepaling en de datum waarop de wijziging ingaat; en
(b) u kunt de wijziging weigeren en de overeenkomst ontbinden of, in geval van een overeenkomst met achtereenvolgende nakoming, de overeenkomst opzeggen zonder kosten, boete of opzegvergoeding door NIGHTTOWN daarvan kennisgeving te doen uiterlijk 30 dagen nadat de wijziging ingaat, indien de wijziging een vergroting van uw verplichtingen of een vermindering van NIGHTTOWN's verplichtingen inhoudt.”
MEERDERE ARTIKELEN: De bepalingen in de artikelen getiteld “Fysieke activiteit”, “Afwijzing van garantie”, “Vrijwaring/ Beperking van aansprakelijkheid” en “Beperking van aansprakelijkheid” worden als volgt genuanceerd:
“Wetten ter bescherming van consumenten in sommige rechtsgebieden, waaronder Quebec, staan geen beperkingen en uitsluitingen van garantie op gekochte producten toe. Indien deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de uitsluitingen en beperkingen in de onderstaande artikelen mogelijk niet van toepassing: Fysieke activiteit, Afwijzing van garantie, Vrijwaring/ Beperking van aansprakelijkheid en Beperking van aansprakelijkheid.
Artikel 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt aangepast door het volgende toe te voegen aan het begin van het artikel:
“Wetten ter bescherming van consumenten in sommige rechtsgebieden, waaronder Quebec, kunnen vereisten dat uw overeenkomst beheerst wordt door de wetten van uw rechtsgebied en dat geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken binnen uw rechtsgebied. Verder kan het volgens deze wetten niet toegestaan zijn dat u afstand doet van uw recht om deel te nemen aan een massaclaim of dat uw tijdslimiet om een juridische procedure te beginnen wordt ingeperkt. Indien deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de volgende beperkingen mogelijk niet van toepassing.”

COLOMBIA
Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): Het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt als volgt gewijzigd:
De eerste paragraaf met bullet point onder “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt geschrapt en vervangen door het volgende:
“U verleent NIGHTTOWN een niet-exclusieve, onbepaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform, waaronder de gelijkenis van een persoon die in de Gebruikerscontent verschijnt, of concepten of ideeën die de Gebruikerscontent bevat, voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden, te gebruiken, waaronder het recht om deze rechten te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, te verspreiden en over te dragen.”
Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): het artikellid getiteld “LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“MACHTIGING OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN. U verleent NIGHTTOWN een wereldwijde licentie voor onbepaalde duur om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.”

JAPAN
Sectie 9 (SCHADELOOSSTELLING/BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID): deze sectie is als volgt gewijzigd:
De subsectie “BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID” is in haar geheel geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. GEEN ENKELE VAN DE PARTIJEN VAN NIGHTTOWN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, HET PLATFORM OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN DIE ZIJN GEKOCHT VIA HET PLATFORM OF HET GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM (ON- OF OFFLINE), OF HET BIJWONEN VAN EEN EVENEMENT VAN NIGHTTOWN OF EVENEMENTEN VAN PARTNERS VAN NIGHTTOWN, OF GEBRUIKERSINHOUD OF ANDERE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM, ZELFS ALS NIGHTTOWN IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE RECHTSMIDDEL JEGENS NIGHTTOWN IN VERBAND MET EVENTUELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE INHOUD IS HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. ALS NIGHTTOWN AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF DE INHOUD, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NIGHTTOWN NIET MEER BEDRAGEN DAN 100,00 EURO, OF 100,00 USD ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT.
Sectie 11 (CONFLICTEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): deze sectie wordt als volgt gewijzigd:
De subsectie “RECHTSKEUZE/JURISDICTIE” is volledig geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“Rechtskeuze/jurisdictie
U gaat ermee akkoord dat het Platform, de Voorwaarden, het Privacybeleid en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten zullen worden beheerst door het Japanse recht, zonder rekening te houden met de bepalingen omtrent rechtskeuze, en niet door het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980.
Behalve indien de toepasselijke wetgeving dit verbiedt, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met het Platform (met inbegrip van maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) individueel zullen worden opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van collectieve rechtsvordering, en uitsluitend voor de rechtbanken in Tokio, Japan.
Alle vorderingen zullen binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering worden ingesteld, behalve voor zover de toepasselijke wetgeving een langere termijn vereist.

FILIPIJNEN
Sectie 2 (EIGENDOM VAN INHOUD): Het derde punt van deze sectie wordt als volgt herzien:
• Voor zover NIGHTTOWN het downloaden of gebruik van de Inhoud dat bestaat uit werken die auteursrechtelijk zijn of kunnen worden beschermd, verleent NIGHTTOWN u een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-toewijsbaar recht op toegang tot en gebruik van dergelijke werken die auteursrechtelijk zijn of kunnen worden beschermd, uitsluitend voor het beoogde doel en uitsluitend zolang NIGHTTOWN deze Inhoud openbaar beschikbaar stelt voor het publiek. U verwerft geen eigendomsrechten of enige vorm van licentie op de Inhoud (met inbegrip van eventuele handelsmerken of andere intellectuele eigendommen op de Inhoud) en al deze Inhoud is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. NIGHTTOWN behoudt zich het recht voor om uw gebruik te controleren en om dit gebruik of uw toegang tot de Inhoud op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen of in te trekken. NIGHTTOWN behoudt zich het recht voor om alle Inhoud die in strijd is met deze voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten van NIGHTTOWN te verwijderen. De toestemming van NIGHTTOWN voor dit beperkte gebruik, vormt geen verklaring van afstand van een van de rechten van NIGHTTOWN op de Inhoud.
Sectie 3 (HET PLAATSEN VAN INHOUD OP HET PLATFORM): Deze sectie is als volgt herzien:
Licentie voor Gebruikersinhoud. Op sommige delen van het Platform kunt u foto's, video's, commentaar en andere inhoud plaatsen, wat we “Gebruikersinhoud” noemen. NIGHTTOWN is niet verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud die door anderen op het Platform wordt geplaatst. Gebruikersinhoud is eigendom van u of van degene die het heeft gecreëerd, maar wanneer u Gebruikersinhoud plaatst gaat u akkoord met het volgende:
• U verklaart dat u het recht heeft om uw Gebruikersinhoud te plaatsen en stemt ermee in om alle relevante documenten uit te veoren om NIGHTTOWN een niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie te verlenen om de Gebruikersinhoud die u op of in verband met het Platform plaatst te gebruiken, met inbegrip van het portret van een persoon die in de Gebruikersinhoud verschijnt, of een van de concepten of ideeën in de Gebruikersinhoud, voor elk doel, met inbegrip van het commercieel gebruik, wat het recht omvat om deze rechten te vertalen, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren, in sublicentie te geven, te distribueren en over te dragen. NIGHTTOWN kan naar eigen goeddunken te allen tijde Gebruikersinhoud verwijderen.
• U begrijpt dat verwijderde Gebruikersinhoud aanwezig kan blijven op de systemen van NIGHTTOWN en op het Platform voor zover uw Gebruikersinhoud openbaar is gepubliceerd of gedeeld met anderen die deze niet hebben verwijderd, tenzij u of de betreffende persoon verzoekt om verwijdering of blokkering van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Sectie 9 (SCHADELOOSSTELLING/BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID): De subsectie “BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID” is geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht zullen geen van de partijen van NIGHTTOWN aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving of verlies van gegevens, die het gevolg is van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, het Platform of de prestaties van de producten die zijn gekocht via het Platform of het gedrag van andere Gebruikers van het platform (on- of offline), of het bijwonen van een evenement van NIGHTTOWN of partners van NIGHTTOWN, of Gebruikersinhoud of andere activiteiten in verband met het gebruik van het Platform, zelfs als NIGHTTOWN is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Als NIGHTTOWN aansprakelijk wordt gesteld jegens u voor enige schade of verlies die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van het Platform of de Inhoud, zal de aansprakelijkheid van NIGHTTOWN niet meer bedragen dan 100,00 Euro of 100,00 USD als u in de Verenigde Staten woont, zonder afbreuk te doen aan enig toepasselijk recht.”
Sectie 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): Het eerste punt onder de subsectie “RECHTSKEUZE/JURISDICTIE” is volledig geschrapt.

EUROPESE LANDEN
De volgende revisies zijn van toepassing op alle Europese landen, behalve Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Zwitserland, die andere specifieke revisies hebben op deze voorwaarden die voor Europese landen gelden.
Artikel 11 (GESCHILLEN/BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980.
• Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

OOSTENRIJK
Artikel 11 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt vervangen door de onderstaande versie voor Europese landen, behalve dat aan het einde het volgende wordt toegevoegd:
“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen drie (3) jaar na het ontstaan van de vordering.”

BELGIË
Artikel 3 (HET PLAATSEN VAN CONTENT OP HET PLATFORM): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
De eerste paragraaf met bullet point onder het artikellid getiteld “LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“U verleent NIGHTTOWN een niet-exclusieve, eeuwigdurende (ten minste voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten/portretrechten die op de Gebruikerscontent kunnen rusten), overdraagbare, sublicentieerbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om die Gebruikerscontent die u plaatst op of in verband met het Platform, waaronder de gelijkenis van een persoon die in de Gebruikerscontent verschijnt, of concepten of ideeën die de Gebruikerscontent bevat, voor welk doel dan ook, waaronder commercieel, promotioneel en operationeel gebruik, te gebruiken, waaronder het recht om deze rechten te vertalen, af te beelden, te verveelvoudigen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, er sublicenties op te verlenen, te distribueren en over te dragen.”
Het artikellid getiteld “LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
LICENTIE OM REACTIES, FEEDBACK EN IDEEËN TE GEBRUIKEN. U verleent NIGHTTOWN een eeuwigdurende (ten minste voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten/portretrechten die op de reacties, feedback en ideeën kunnen rusten), wereldwijde licentie om alle reacties, feedback en ideeën te gebruiken die u met ons kan delen, zonder kennisgeving, vergoeding of bevestiging aan u, voor welke doeleinden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, wijzigen of verbeteren van producten en diensten.”

FRANKRIJK
Artikel 5 (AUTEURSRECHTINBREUK): de tweede paragraaf in dit artikel wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
"Wanneer u meent dat uw werk onrechtmatig gekopieerd is naar het Platform, zodanig dat dit inbreuk oplevert, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken:
(1) datum van de melding;
(2) indien de klager een natuurlijke persoon is: naam, achternaam, beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
(3) indien de klager een rechtspersoon is: naam, rechtsvorm, zetel en de entiteit die hem in rechte vertegenwoordigt;
(4) naam en adres van de ontvanger, of indien dit een rechtspersoon is, naam en zetel;
(5) een omschrijving van de feiten en de exacte locatie;
(6) de redenen waarom de content moet worden verwijderd, waaronder relevante wetsartikelen en motiveringen van feiten; en
(7) een kopie van de correspondentie die aan de auteur or redacteur van de litigieuze informatie of activiteit is gezonden en waarin om het staken daarvan, terugtrekking of wijziging is verzocht, of een uitleg dat de auteur of redacteur niet bereikbaar waren.”
Artikel 9 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “Vrijwaring en ontslag” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“Vrijwaring. U stemt ermee in om NIGHTTOWN, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (hierna te noemen de “NIGHTTOWN Partijen”) te vrijwaren tegen, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, schade, aansprakelijkheid en kosten, waaronder zonder beperking advocaatkosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw Gebruikerscontent, uw gebruik van Content, uw gebruik van het Platform, uw gedrag in verband met het Platform of jegens andere gebruikers van het Platform, of niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, de wet of de rechten van een derde.”
Het artikellid getiteld “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” wordt geheel geschrapt.
Artikel 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid onder de kop
“RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT
Niets in dit artikel zal aan u de bescherming van consumenten ontnemen volgens de voorschriften van dwingend recht van het land waarin u woont.
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980.
• Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
• Indien u een klacht hebt, neemt u dan contact met ons op via nighttown@xs4all.nl. Indien u meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u – maar bent u niet verplicht – gebruik maken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe u toegang krijgt via http://ec.europa.eu/odr. Bovendien hebt u het recht een mediation-procedure te beginnen door als volgt contact op te nemen met de mediator(s): Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. De mediator(s) zullen onafhankelijk en onpartijdig proberen een minnelijke oplossing te vinden voor het geschil. Bij mediation staat het elke partij vrij om de door de mediator voorgestelde oplossing te accepteren of af te wijzen.”

DUITSLAND
Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het derde bullet point in het vak van de samenvatting wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“NIGHTTOWN is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (met uitzondering van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid door NIGHTTOWN en voor lichamelijk letsel door NIGHTTOWN) als gevolg van uw interacties met andere gebruikers. Wees alstublieft verantwoordelijk en neem voorzorgsmaatregelen wanneer u interactie hebt mensen die u niet kent.”
De laatste paragraaf met bullet point getiteld “FYSIEKE ACTIVITEIT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht is NIGHTTOWN niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook (met uitzondering van aansprakelijkheid voor opzet en grove nalatigheid door NIGHTTOWN en voor lichamelijk letsel door NIGHTTOWN) die u kunt lijden als gevolg van uw gebruik of onvermogen tot gebruik van het Platform.”
Het artikellid getiteld “AFWIJZING VAN GARANTIE”, inclusief alle bullet points daarin, wordt in zijn geheel geschrapt.
Artikel 9 (VRIJWARING / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID): dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
Het artikellid getiteld “VRIJWARING EN ONTSLAG” wordt geheel geschrapt.
Het artikellid getiteld “BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Elke aansprakelijkheid van NIGHTTOWN en haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, werknemers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) is beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid. In gevallen van geringe nalatigheid zijn de Gevrijwaarde Partijen uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van een niet-nakoming van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de niet-nakoming het doel van het contract in gevaar brengt of waarvan nakoming noodzakelijk is om dit doel te bereiken, en op welke nakoming de consument vertrouwt (zogenaamde “hoofdverplichtingen”). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot schade die typisch en voorzienbaar is. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op claims op grond van productaansprakelijkheid of in geval van lichamelijk letsel of overlijden.”
Artikel 11 (GESCHILLEN / AANVULLENDE VOORWAARDEN): dit artikel wordt vervangen door de bovenstaande versie voor Europese landen, behalve dat aan het einde het volgende wordt toegevoegd:
“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen twee (2) jaar na het ontstaan van de vordering.”

HONGARIJE
Inleidende alinea's: De tweede bullet point in het eerste artikel hierboven getiteld “Verkoopvoorwaarden” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende:
"Deze Voorwaarden vormen een stilzwijgende overeenkomst tussen u en NIGHTTOWN, tenzij ze anderszins voldoen aan de vereisten van schriftelijke overeenkomsten volgens Hongaars recht."

ITALIË
Artikel 7 (BELANGRIJKE DISCLAIMERS): dit Artikel wordt als volgt gewijzigd:
De laatste paragraaf met bullet point getiteld “FYSIEKE ACTIVITEIT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht is NIGHTTOWN niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door u geleden schade als gevolg van uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de functies op het platform, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIGHTTOWN.“
Het artikellid onder de kop “INTERACTIES MET GEBRUIKERS” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende:
“INTERACTIES MET GEBRUIKERS. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van het Platform of voor welke schade of nadeel dan ook die/dat u kunt meemaken door deze interacties, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIGHTTOWN.
Wees verantwoordelijk en neem voorzorgsmaatregelen wanneer u interactie hebt met andere gebruikers (waaronder gebruikers die u niet kent) op het Platform. Voordat u iemand anders persoonlijk ontmoet, overweeg eerst onderzoek te doen, een vriend mee te brengen, een openbare locatie te kiezen en iemand te laten weten waar u bent. NIGHTTOWN is niet verplicht om zich te mengen in geschillen tussen gebruikers (maar kan dit naar eigen keuze doen), behalve in geval van fraude of grove nalatigheid door NIGHTTOWN.”
Artikel 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980, behoudens eventuele wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn ongeacht een andere rechtskeuze.
• Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in de plaats waar u woont of gevestigd bent.

POLEN
Artikel 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): Het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• Het Platform, de Voorwaarden en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door het recht van Polen.
• Alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIGHTTOWN-producten) zullen worden opgelost in de bevoegde rechtbanken volgens toepasselijk recht.”

ZWITSERLAND
Artikel 11 (GESCHILLEN/AANVULLENDE VOORWAARDEN): het artikellid getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende (met uitzondering van de laatste bullet point over het instellen van vorderingen; deze blijft ongewijzigd):
“Rechtskeuze/Rechtsmacht
• U stemt ermee in dat dit Platform, de Voorwaarden en alle geschillen tussen u en NIGHTTOWN in alle opzichten worden beheerst door de materiële wetten van Zwitserland, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980.
• U stemt ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform en deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter van de stad Zürich, Zwitserland.”